tkzwtks (1)

tkzwtks bookmarklet2019-03-01

my bookmarklet

alert('hoge');